Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 27/35 

7.3 Verlof

Elk kind is leerplichtig vanaf de leeftijd van vijf jaar tot het einde van het schooljaar waarin hij zestien is geworden. Vervolgens is een leerling tot zijn 23e verplicht om een startkwalificatie te halen. Dat is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo niveau 2.
In de leerplichtwet staat dat een kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven.
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

De regels voor verlof zijn streng. Verlofaanvragen moeten schriftelijk en binnen een redelijke termijn worden aangevraagd. Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het voor- of achteraf tonen van bepaalde verwijsstukken. Aanvraagformulier voor verlof zijn op school verkrijgbaar. Voor de eerste twee weken van het schooljaar wordt er in principe geen verlof toegekend, behalve in zeer uitzonderlijke situaties.

Bijzonder verlof

 • Voor het vervullen van religieuze verplichtingen bestaat recht op verlof van 1 dag per verplichting. Dit dient minimaal 2 dagen van tevoren bij de schoolleider aangevraagd te worden. Voor religieuze hoogtijdagen hoeft geen verlof aangevraagd te worden. Wel wordt het op prijs gesteld als de ouders de afwezigheid van hun kind van tevoren aangeven.
 • Voor gewichtige omstandigheden (huwelijk, jubileum, overlijden, verhuizing) kan vrij worden gevraagd. Dit gebeurt in overleg met de teamleider. Voor zover mogelijk dient dit 8 weken tevoren aangevraagd te worden met behulp van een formulier, dat u via onze website kunt downloaden.

Op vakantie onder schooltijd
Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen worden aangevraagd als (één van) de ouders door hun beroep geen verlof kunnen opnemen in de gewone schoolvakanties. Zo’n bijzonder verlof mag maar één keer per jaar, maximaal tien schooldagen duren en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het gaat hier om echt seizoensgebonden beroepen. Een werknemer van Schiphol die geen vakantie mag opnemen in de zomer, kan dat misschien wel tijdens de kerst doen. Daarmee vervalt het argument voor verlofaanvraag voor de zomer. Het verzoek moet ten minste acht weken van tevoren bij de schoolleider worden ingediend. U moet een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat geen verlof buiten de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Extra verlof wordt niet verleend voor:

 • Familiebezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst.
 • Goedkope tickets in het laagseizoen of omdat de tickets al gekocht zijn
 • Eerder vertrek vanwege verkeersdrukte of omdat andere kinderen in het gezin dan ook vrij zijn.
 • Activiteiten van verenigingen zoals scouting- of voetbalkamp.
 • Samen reizen/in konvooi rijden.
 • Kroonjaren.

Voor meer info: www.bureauleerplichtplus.nl.

Onvoorziene omstandigheden
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling door onvoorziene omstandigheden na de vakantie pas later op school kan terugkomen, bijvoorbeeld vanwege ziekte. Het is van groot belang om in dat geval een (dokters)verklaring uit het vakantieland mee te nemen waaruit de duur en de aard van de vertraging blijkt.

Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op de administratie van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief (eventuele) relevante verklaringen, bij de rector in.

Wie beslist?
De rector besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof meer dan tien schooldagen beslaat, dan wordt de aanvraag naar de leerplichtambtenaar doorgestuurd. Deze neemt vervolgens een besluit na de rector en de ouders te hebben gehoord. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de persoon die het besluit heeft genomen. Blijft u het oneens, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kunt u terecht op de website van Bureau Leerplicht Plus (www.bureauleerplichtplus.nl).

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de rector of de leerplichtambtenaar is ‘ongeoorloofd verzuim’. Wij zijn als school verplicht om ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. Dit geldt al vanaf een dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie. Dit geldt ook bij ziekmeldingen na de zomervakantie. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

School, leerplicht en verzuim
De school houdt per leerling een dossier van het verzuim van de leerling bij (geoorloofd en ongeoorloofd). Wij melden ongeoorloofd verzuim altijd bij de leerplichtambtenaar als de leerling 16 lesuren binnen 4 opeenvolgende lesweken ongeoorloofd afwezig is geweest. Elk volgend verzuim van 16 lesuren wordt opnieuw gemeld bij leerplicht.
We melden het ook als de leerling zonder toestemming van de rector en leerplichtambtenaar buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat of eerder weggaat of later terugkomt van vakantie.
We melden ook verzuim van minder dan 16 lesuren bij de leerplichtambtenaar, als wij ons zorgen maken zoals bijv. bij regelmatig spijbelen en/of te laat komen.

Algemeen

 • Verzuim en verlof wordt geregistreerd in Magister.
 • Verlofaanvragen worden individueel beoordeeld.
 • Bij afwezigheid van de leerling zonder opgave van reden neemt de school contact op met de ouders.
 • Vervolgacties bij ongeoorloofd of zorgwekkend verzuim: De mentor signaleert het verzuim en overlegt met rector en zorgcoördinator. Zorgcoördinator verwijst zo nodig door naar andere maatschappelijke instanties (SMW, Leerplicht, Politie, Schoolarts).

Gegevens leerplichtambtenaar
Postadres: Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam
Bezoekadres: Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Contactpersoon: mevr. M. Gumbs, telefoon (020) 634 94 18