Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 23/35 

6. Financiën

Schoolkosten
Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Scholen moeten de volgende leermiddelen kosteloos aan leerlingen verstrekken: leerboeken (incl. verzendkosten), werkboeken (eenmalig), project- en tabellenboeken, examentrainingen en bundels, eigen lesmateriaal en bijbehorende cd´s en dvd´s en licentiekosten van digitaal lesmateriaal.

Wel kan de school voor allerlei zaken die daar niet onder vallen een Vrijwillige Ouder Bijdrage (VOB) vragen. Het gaat hierbij om zaken als: aanvullende leermiddelen, sportkleding, festiviteiten, excursies en introductiekampen/werkweken.

Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB)
Het Hyperion Lyceum heeft een regeling Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB), die valt onder de verantwoordelijkheid van de Oudervereniging Hyperion Lyceum. Deze regeling bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1. VOB basisbedrag
Dit is het bedrag dat door de oudervereniging aan de school ter beschikking wordt gesteld voor het realiseren van extra activiteiten en leermiddelen, die niet door de overheid worden gefinancierd. De school dient hiervoor jaarlijks een begroting in bij de oudervereniging. Vastgesteld bedrag voor leerjaar 2018/2019 is 125 euro.

2. VOB Hyperionfonds
Dit is een financiële buffer die door de oudervereniging kan worden aangewend voor onvoorziene en bijzondere uitgaven. Het fonds biedt in voorkomende gevallen ook ondersteuning aan individuele leerlingen. Ouders kunnen jaarlijks naar draagkracht besluiten bij te dragen.

3. Meerdaagse kampen/reizen
De meerdaagse reizen worden apart door de school in rekening gebracht. Voor leerjaar 2018/2019 zijn deze bedragen per leerjaar als volgt:

 klas 1klas 2klas 3klas 4klas 5klas 6
Reizen€ 85,00€ 175,00€ 175,00€ 325,00€ 600,00€ 65,00

Het gemiddelde aan ouderbijdragen op het Hyperion Lyceum is per jaar circa 400 euro.

Het individueel VOB account
Op het Hyperion Lyceum wordt de inning van de Vrijwilige Ouderbijdrage (VOB) en de kosten van de REIZEN via een online, beveiligd individueel account bij het Hyperion Schoolloket geregeld. Gevraagde bijdragen kunnen via dit account worden overgemaakt, waarbij meerdere betaalopties mogelijk zijn. Ouders ontvangen aan het begin van elk schooljaar bericht over de betalingen en informatie over toegang tot het account.

Schoolboeken
De schoolboeken worden door de overheid vergoed. Nadat onze boekenleverancier Van Dijk de boekenpakketten voor de leerlingen in bestelling heeft gezet, ontvangt de leerling per email een orderbevestiging. De boeken worden thuis bezorgd. Hierover ontvangt de leerling vooraf een bericht van Van Dijk. Naast schoolboeken wordt op het Hyperion Lyceum ook een deel van het lesmateriaal digitaal aangeboden.

Leerlingen moeten natuurlijk zorgvuldig met de schoolboeken omgaan. U bent daarvoor aansprakelijk. Bij het niet inleveren van boek(en) of erge beschadiging van boek(en) wordt daarom een rekening naar de ouders gestuurd.

Tegemoetkoming in de studiekosten

Tegemoetkoming scholieren
Leerlingen van 18 jaar of ouder moeten zelf een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Op deze tegemoetkoming bestaat recht vanaf het eerste kwartaal na de 18e verjaardag. De tegemoetkoming moet bij voorkeur 3 maanden voor de 18e verjaardag worden aangevraagd en uiterlijk voordat het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt voorbij is. Een schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Meer informatie op www.duo.nl.

Scholierenvergoeding Amsterdamse ouders
De scholierenvergoeding is een bedrag van € 325 voor schoolgaande kinderen van Amsterdamse ouders met een laag inkomen. Met het geld kunt u de kosten voor school, sportactiviteiten en culturele activiteiten van uw kind betalen. Voor meer informatie: www.Amsterdam.nl, kies Werk & Inkomen, kies Hulp bij laag inkomen.
Hier kunt u nagaan of u recht heeft op de scholierenvergoeding voor kinderen jonger dan 18 jaar en mogelijk een gratis laptop en/of reiskostenvergoeding.

Beroep op Hyperionfonds
Als de financiële gezinssituatie, ondanks de betrokkenheid van gemeentelijke of andere buitenschoolse hulpinstanties, het toch niet toelaat aan een leerling om deel te nemen aan schoolactiviteiten zoals meerdaagse reizen of noodzakelijke huiswerkbegeleiding dan kan een beroep gedaan worden op het Hyperion fonds. Hieraan zijn wel diverse voorwaarden gebonden. Een aanvraag kan ingediend worden na persoonlijk overleg met de mentor en de schoolleiding. De aanvragen zullen vanzelfsprekend discreet behandeld worden.

Verzekering
Voor alle leerlingen is een collectieve verzekering afgesloten voor ongevallen op school, voor ongevallen van huis naar school (en omgekeerd) en voor ongevallen tijdens georganiseerde excursies of bijeenkomsten. Dergelijke ongevallen moeten binnen 24 uur door de ouders aan de schooladministratie worden gemeld.
Eventuele uitkeringen voor medische hulp en tandheelkundige behandeling vinden alleen plaats als aanvulling op een reeds bestaande wettelijke ziektekostenverzekering die voor de leerling moet zijn afgesloten. De verzekering van de school komt daar niet voor in de plaats.
Verder is gedekt een uitkering bij blijvende invaliditeit en/of overlijden ten gevolge van een ongeval als boven omschreven. Deze uitkeringen gebeuren ongeacht een bestaande verzekering. Bovendien zijn de leerlingen verzekerd tegen schade die zij (per ongeluk) aan derden mochten toebrengen gedurende de schooltijd en dus gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van de school. Uitkeringen van schade zullen plaatsvinden voor zover geen eigen verzekering bestaat. De verzekering betreft overkomen lichamelijk letsel; materiele schade ten gevolge van een ongeval is verzekerd. Schade aan fietsen en brommers is uitgesloten.

Herstel van schade die door uw kind aan eigendommen van onze school of van medeleerlingen wordt toegebracht, wordt bij u in rekening gebracht. Wij raden u daarom aan voor uw kind een zogeheten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten. Bij gezinspolissen zijn de kinderen vaak meeverzekerd. Wij adviseren u de polis hierop te controleren.

Het VOvA is niet aansprakelijk voor eventuele omissies in de door hen afgesloten verzekeringen. Eventuele uitkeringen geschieden conform polisvoorwaarden die op aanvraag aan u worden toegezonden.