Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 20/35 

5.1 Ouder- en leerlingbetrokkenheid

Op het Hyperion Lyceum vinden wij het belangrijk dat ouders en leerlingen meepraten en meebeslissen. Individuele zaken rond een leerling bespreek je met de mentor in de klas, maar invloed op het reilen en zeilen van de school zelf is ook ruimschoots mogelijk via een van de organen en raden van de school.

Leerlingenraad (leerlingen)
De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. Daarom is het belangrijk dat alle leerjaren in zo’n leerlingenraad vertegenwoordigd zijn. Een leerlingenraad heeft verschillende taken:

  • Meedenken en meepraten over zaken die de belangen van de leerlingen betreffen. Zo speelt de leerlingenraad een rol bij de totstandkoming van het leerlingenstatuut.
  • Organiseren van activiteiten voor en door leerlingen, zoals schoolfeesten en bijeenkomsten.
  • Meedenken over het beleid van de school. De leerlingenraad is vertegenwoordigd in de MR-deelraad.

Op onze website leest u welke enthousiaste leerlingen op dit moment zitting hebben in de leerlingenraad.

Medezeggenschapsraad (MR)/MR-Deelraad (personeel, leerlingen, ouders)
Sinds 1 augustus 2016 geldt voor het VOvA een nieuw medezeggenschapsstatuut, waarmee ook een aparte MR-deelraad voor het Hyperion Lyceum is ingesteld. In deze deelraad vertegenwoordigen 4 personeelsleden, 2 ouders en 2 leerlingen van het Hyperion hun respectievelijke achterban. Bij vele belangrijke beleidsonderwerpen van de school heeft de MR-deelraad formeel advies- en instemmingsrecht. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen zijn op te vragen bij de rector. Wanneer er voor één, of meerdere van de deelraad geledingen vacatures ontstaan, worden verkiezingen gehouden, dus ook voor het werven van nieuwe leerlingen en ouders. De huidige samenstelling van de MR-deelraad is:

Naam
Machiel Vegting (voorzitter)
Ans Wesselink (secretaris)
Herbert van der Voort (personeel)
Dennis Goedbloed (personeel)
Tamara van Altena (ouder)
Ruud Wong Chung (ouder)
Galib Gedik (leerling)
Nouria Gischler (leerling)
Marte Sluis (leerling)

De Oudervereniging (ouders)
Ongeveer tegelijk met de oprichting van de nieuwe MR-deelraad is er voor het Hyperion Lyceum ook een verzelfstandiging doorgevoerd met betrekking tot de ouderbijdragen. Deze ouderbijdragen (zie ook link http://www.hyperionlyceum.nl/schoolgids/6-financien) worden niet meer betaald aan en beheerd door de Stichting Vova, maar vallen onder het beheer van de Hyperion ouders zelf. Deze verandering –die ouders een uitzonderlijke rol, maar ook verantwoordelijkheid geeft mbt schoolfinanciën - was de aanleiding voor het oprichten van de Oudervereniging Hyperion Lyceum. Alle ouders worden bij betaling van de ouderbijdragen automatisch lid van deze oudervereniging die:

  • samen met de school toeziet op een juiste en voor iedereen eerlijke inning en besteding van de jaarlijkse Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB)
  • het Hyperionfonds beheert voor speciale uitgaven of projecten en bv ondersteuning van minder draagkrachtige leerlingen.
  • Reis- en excursiegelden helpt faciliteren
  • Geweldige avonden en gelegenheden organiseert voor ouders en leerlingen
  • Zich in het algemeen inzet om de kracht van ouders –zowel kennis als financieel - te benutten om de school mooie dingen te laten (blijven) realiseren voor alle leerlingen.

De oudervereniging bestaat uit een gekozen bestuur van vijf personen en enkele werkgroepen, o.a. voor thema-avonden en communicatie. Op http://www.hyperionlyceum.nl/ouders is meer informatie te vinden over o.a. de organisatie, de beheerde fondsen, verslagen en actuele activiteiten.

Klankbordgroep (ouders)
De klankbordgroep is het oudste ouderorgaan binnen het Hyperion Lyceum, en is sinds de oprichting de ‘meedenktank’ van de ouders. Zo’n zes keer per jaar worden samen met de schoolleiding actuele issues en dilemma’s besproken en wordt het gevoel en de expertise van ouders geraadpleegd over keuzes waar de school voor staat. De klankbordgroep bestaat ieder jaar uit een vaste groep van 10-15 ouders, uit klassen 1 tot en met 6. Soms worden ouders met een bepaalde expertise gevraagd (tijdelijk) aan te haken aan de klankbordgroep rondom een thema.

Klankbordgroep, MR-Deelraad en Oudervereniging onderhouden nauw contact met elkaar en zorgen onderling vanuit hun verschillende rollen voor een zo constructief mogelijke samenwerking van ouders en het Hyperion Lyceum.

Communicatie ouders
Er wordt gewerkt aan verbetering van de communicatie tussen ouderorganen en ouders, maar ondertussen zijn er de volgende mogelijkheden om contact op te nemen en op de hoogte te blijven:

Web 
Website ouders Hyperion:http://www.hyperionlyceum.nl/ouders
Blog van de klankbordgroep (oud):https://kbghyperion.wordpress.com
Ouderspagina op facebook:Hyperion Parentibuzz
Mail 
Mailadres KBG:kbghyperion@gmail.com
Mailadres Oudervereniging:oudervereniging@hyperionlyceum.nl
Mailadres Deelraad:deelraad@hyperionlyceum.vova.nl

Verder worden op ouderavonden regelmatig updates gegeven van activiteiten en lopende zaken.

Gay Straight Alliance (GSA)
Naast een leerlingenraad is er inmiddels ook een GSA actief op onze school. De Gay Straight Alliance (GSA) is een groep bestaande uit leerlingen die verandering willen creëren binnen onze school op het gebied van seksualiteit en gender en de sfeer daar omheen. Zij proberen te zorgen voor bewustzijn en begrip, zodat iedereen zichzelf kan uiten en zich veilig kan voelen op onze school. Ze doen dit door middel van acties en speciale dagen. Op onze website leest u welke leerlingen actief deelnemen aan de GSA.

Schoolkrantredactie
Sinds schooljaar 2016-2017 hebben wij een eigen schoolkrant. De redactie is klein en hecht; met veel vrijheid en innovativiteit zoeken de leden de creatieve grenzen op. De redactie stelt een traditionele schoolkrant op een vernieuwende manier samen. Het eerste jaar lag de focus op de vormgeving. Voor dit schooljaar wil de redactie de schoolkrant inhoudelijk nog beter maken. Er wordt gewerkt met confronterende thema’s waarbinnen iedereen totale vrijheid qua vormgeving en schrijven krijgt (natuurlijk altijd met wat feedback). Er is altijd plaats voor nieuwe gemotiveerde redactieleden die hun vormgeving-, teken- en schrijfkunsten willen laten zien. Alle jaarlagen zijn welkom. In de redactie zitten momenteel de volgende leerlingen: Liesje (hoofdredacteur), Nike (redacteur vormgeving), Chelsey (redacteur spelling), Louis, Sasja, Sara Said, Elena Slijper, Romy Wijnberg, Inaì Gomez, Josefien Aberson, Noortje De Vries, Melle Blits, Jacob Hahn, Teun Vrind, Mavis Safro, Safak Abdelrahman, Iris Bouw, Nicolaas Janssen, Nermin Shehata. De docenten die deel uit maken van de redactie zijn: Lotte Straatsma en Mark Raemaekers.

Feestcommissie
Onze feestcommissie, de Hyperiparty regelt de schoolfeesten, deze feesten vinden twee keer per jaar plaats. We regelen het meeste zelfstandig maar we worden begeleid door een leraar, Iris Driessen. De feestcommissie bestaat uit vierde en vijfde klassers, op dit moment zijn dat: Bas, Caspian, Chelsey, Eva, Fé, June, Lars, Meta, Puck, Romy, Roosje, Rutger en Valletta. Elk jaar kunnen er nieuwe leden zich aanmelden en gaan er leden uit. Het is altijd heel gezellig en groot succes!