Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 16/35 

4.1 Hoe begeleiden wij de leerlingen?

Op het Hyperion Lyceum staat de veiligheid op de eerste plaats. De zorgcoördinatoren streven ernaar dat alle geledingen in de school samenwerken om de leerlingen een veilige plek in de school te bieden. Niet alleen het leerlingenaantal groeit hard, ook alle nieuwe medewerkers willen we meenemen in een schoolcultuur waarbij de veiligheid voorop staat. Ons zorgplan beschrijft hoe wij hier op school samenwerken om onze zorg te waarborgen. Dit plan zal in de loop van dit schooljaar op de site verschijnen. De zorg vindt plaats binnen de wettelijke kaders en we streven ernaar om een transparant en stevige zorgstructuur neer te zetten, zodat we de cultuur van het ‘samen durven leren’ vanuit een veilige basis kunnen neerzetten.

Hieronder volgen een aantal vormen van begeleiding die het Hyperion Lyceum aanbiedt

Mentor
Iedere klas heeft een mentor. Dit is een docent die speciale zorg voor de leerlingen in zijn of haar mentorklas heeft. Voor alle leuke en vervelende zaken die leerlingen op en rondom school tegen kunnen komen, kunnen ze bij hun mentor terecht. De mentor geldt als het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. Als geen ander heeft deze mentor invloed op het reilen en zeilen van een klas en de individuele leerlingen in die klas. Op deze manier kunnen zij vroegtijdig problemen signaleren. Een mentor heeft niet alleen regelmatig overleg met haar of zijn leerlingen tijdens studie- en mentoruren, maar ook met andere docenten van deze leerlingen en de zorgcoördinator. Verder onderhoudt de mentor de contacten met ouders, gaat hij of zij mee met excursies en werkweken en vervullen zij tijdens de rapportvergaderingen van hun klas een hoofdrol.
Vanaf schooljaar 2017-2018 zullen we in aantal klassen en leerjaren gaan werken met twee mentoren op een klas. We willen onderzoeken of door de inzet van twee mentoren een aantal aspecten zal verbeteren: o.a. een sterkere pedagogische aanpak, meer individuele aandacht voor de leerlingen, meer afstemming en samenwerking binnen een jaarlaag.

De mentoren

KlasMentoren
y1aHeleen Booy
y1bTijs Arbouw en Dennis Goedbloed
y1cIris Driessen
y1dJasper Rijpma
y1eAnnette van Baalen en Jacob Kaandorp
  
y2aAnnette Bosscher en Sjors Broeders
y2bMerel van den Ancker en Rikkert Heydendael
y2cAnnelies van den Berg en Floris Steinhart
y2dLukas Dikker en Yimmi Gómez Lozano
y2eFleur van Uffelen en Marcela Vergara
  
y3aMarcel Mulders en Mark Raemaekers
y3bMattanje Koolstra en Roy Lagerburg
y3cRosanne Kofman
y3dAhmed Dira en Annemarie Post
y3eWieb Miedema en Katharina Stehr
  
y4aEmile Heussen en Esther van Vliet
y4bRik Poot en Anne Smallenbroek
y4cFokko Hooijer en Lotte Straatsma
y4dSimon Verwer en Anja Waleson
y4eTies Draper en Bien Muller

De leerlingen uit de 5e en 6e klassen hebben een persoonlijke mentor.

+Mentor 1e klas
Alle eerste klassen hebben een +Mentor. Deze heeft dezelfde rol als een mentor, maar hij heeft meer tijd om zijn klas te begeleiden. Hierbij staat de relatie leerling-school-ouders centraal waarbij lijnen kort zijn en de +Mentor snel kan handelen waar nodig. De extra tijd wordt onder andere gebruikt om de overgang naar de nieuwe school zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan kennismaking met de klas, de school, de nieuwe vakken, studievaardigheden, pesten, samenwerken en projectmatig werken. De mentor signaleert ook extra begeleidingsbehoeften op deze gebieden. Daarnaast besteed de mentor veel aandacht aan het bevorderen van een veilige sfeer in de klas door middel van klassikale en individuele gesprekken. De +Mentor houdt absenties bij en zal zelf de eerste stappen zetten in de begeleiding van de leerling.
We werken op het Hyperion Lyceum met mentorenteams. De mentoren van een jaarlaag zijn samen verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen, het organiseren van activiteiten en het contact met ouders en leerlingen hierover. De mentoren verdelen onderling de taken die bij deze verantwoordelijkheden horen. Elk mentorenteam valt onder een teamleider. Jaco Mijnheer is verantwoordelijk voor de mentorenteams van leerjaar 1 en 2. Hans Schoonheim is verantwoordelijk voor mentorteams van leerjaar 3 en 4 en Ingeborg Nietzman is verantwoordelijk voor de mentorenteams van leerjaar 5 en 6.

Decanaat
In klas 3 tot en met 6 begeleiden de decanen de leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze. Het decanaat wordt bemand door twee personen: Renske Visser en Machiel Vegting. Een belangrijke rol bij de begeleiding is de site van het decanaat: www.hyperionlyeum.dedecaan.net, waar leerlingen en ouders zeer veel informatie kunnen vinden over de profielkeuze en alles wat te maken heeft met vervolgopleidingen.
Op school kunnen leerlingen de decanen altijd aanspreken, in het bijzonder op donderdag. De decanenkamer bevindt zich in het hoofdgebouw.

Klas 3
Vanaf klas 3 moeten de leerlingen keuzes gaan maken om de richting van hun toekomst te bepalen. In de derde klas volgen leerlingen, samen met de mentor en de decaan, een traject dat uiteindelijk uitmondt in de keuze voor een profiel. Er zijn vier verschillende profielen:

 • Cultuur en Maatschappij
 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek

Klas 4, 5 en 6
In de bovenbouw is de begeleiding gericht op het kiezen van een vervolgopleiding. Naast individuele begeleiding organiseert het Hyperion ook de nodige gezamenlijke activiteiten, zoals voorlichtingsdagen en bezoeken aan universiteiten. Leerlingen hebben de mogelijkheid om te gaan proefstuderen en zelfs een dag mee te lopen met een student. Ook worden er studiekeuzedagen georganiseerd waarbij diverse instellingen naar het Hyperion komen om het een en ander te vertellen over vervolgopleidingen.

Interne zorgstructuur
Binnen de school bestaat de zorgstructuur uit de mentor, de zorgcoördinator en de ouder- en kindadviseur (OKA). De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen en houdt de ontwikkeling van leerlingen in de gaten. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, komt de zorgcoördinator in beeld: deze zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning worden ingezet. De ouder- en kindadviseur geeft ondersteuning en advies aan leerlingen, ouders en docenten en verwijst zo nodig door naar gespecialiseerde hulpverleners.

Externe zorgstructuur
Soms heeft een leerling meer hulp nodig dan de school zelf kan bieden. Voor zulke gevallen bestaat de externe zorgstructuur, waarvan het zorgadviesteam (ZAT) de kern vormt. Het ZAT bespreekt welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft en of een verwijzing naar jeugdhulp of bovenschoolse voorzieningen nodig is. Ook de jeugdarts en de leerplichtambtenaar zitten in het ZAT en maken deel uit van de externe zorgstructuur.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het zorgsysteem binnen de school. Wanneer de resultaten van een leerling achterblijven of de leerling opvalt in sociaal opzicht, kan de mentor contact opnemen met de zorgcoördinator. In overleg met de mentor en/of de teamleider nodigen we ouders uit om dit te bespreken. De zorgcoördinator is op de hoogte van mogelijke vormen van zorg die de school zelf kan bieden en staat in contact met externe hulporganisaties. Verder organiseert de zorgcoördinator hulp(verlening) binnen of buiten de school.

Onze zorgcoördinatoren zijn
Fokko Hooijer
Tjandra Tol
Annette Bosscher

Zorg Advies Team (ZAT)
Het Zorg Advies Team (ZAT) bespreekt leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Het is de taak van dit team om leerlingen die problemen hebben bij te staan met raad en daad. In dit team zitten vanuit de school de zorgcoördinator en de teamleiders. Ook nemen extern deskundigen, zoals de schoolarts (GGD) de leerplichtambtenaar en een Ouder Kind Adviseur van Spirit deel aan het overleg.
Dit begeleidingsteam komt zeven keer per jaar voor overleg bij elkaar. Is een andere opleiding, school of hulp gewenst, dan zal de teamleider contact met de ouder opnemen.
Uw kind en u kunnen ook zelf de hulp inroepen of een advies krijgen van de schoolarts of een ander lid van het Zorg Advies Team. Ook kan de school via de mentor of de teamleider een aanvraag voor begeleiding indienen.

Betrokken personen in het ZAT van het Hyperion Lyceum:

Intern 
Tjandra TolZorgcoördinator
Elly LomanRector
Jaco MijnheerTeamleider, verantwoordelijk voor klas 1 en 2
Hans SchoonheimTeamleider, verantwoordelijk voor klas 3 en 4
Ingeborg NietzmanTeamleider, verantwoordelijk voor klas 5 en 6
Extern 
Calixte VeermanSchoolarts GGD
Margeret GumbsLeerplichtambtenaar
Sjoukje Douma Ouder Kind Adviseur

Begeleider passend onderwijs
Dana Aronson is de begeleider passend onderwijs. Zij helpt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met het schoolwerk en maakt de vertaalslag naar de klas. Zij kan leerlingen observeren, helpen met plannen, helpen met gedrag, en docenten adviseren over passend onderwijs. Zij ondersteunt ook de zorgcoördinatoren.

De Ouder Kind Adviseur (OKA)
De Ouder Kind Adviseur, voorheen school maatschappelijk werker, binnen het Hyperion Lyceum wordt ingevuld door een medewerker van Spirit. Sjoukje Douma is de OKA voor het Hyperion Lyceum. Zij is twee dagen aanwezig op het Hyperion. Op dit moment zijn dat de dinsdag en de donderdag.
Leerlingen die in aanmerking komen voor gesprekken met de OKA worden via de mentor en de zorgcoördinator doorverwezen. Dit gebeurt altijd met toestemming en in overleg met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). De redenen van aanmelding zijn divers. Te denken valt aan kinderen die moeite hebben voor zichzelf op te komen, moeite hebben aansluiting te vinden bij klasgenoten en/of weinig vriendschappen hebben. Kinderen die zo zenuwachtig worden voor een toets of presentatie dat ze deze daardoor niet meer goed kunnen uitvoeren, problemen op sociaal emotioneel vlak of problemen bij het plannen van huiswerk en/of hier prioriteiten in stellen.
Dit is slechts een greep uit de problemen die voor kunnen komen. Binnen de school is gekozen voor korte lijnen tussen de zorg en de leerkrachten. Hierdoor kan benodigde zorg snel worden gerealiseerd.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon binnen de school is er voor de leerlingen en buigt zich over klachten die betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen. We noemen dit het zogenaamde “smalle klachtrecht”.
Het begrip ongewenste omgangsvormen betekent elke handeling of gedraging die een ander kwetst of redelijkerwijs kan kwetsen. Denk hierbij aan intimiderend, agressief en/of pestgedrag, discriminatie en andere vormen van gedrag, waar de leerling in sommige gevallen niet met de mentor of de zorgcoördinator kan praten. Een nieuwe vorm van pestgedrag vindt tegenwoordig plaats via de sociale media (mobiele telefoons, de mail, Twitter, Facebook, Hyves, etc). De vertrouwenspersoon handelt vanuit het reglement vertrouwenspersoon leerlingen en de klachtenregeling van het VOvA.

Onze vertrouwenspersonen zijn:
Annette Bosscher
Floris Steinhart

Jeugdgezondheidszorg en GGD
Onze schoolarts is Calixte Veerman en onze schoolverpleegkundige is Georgette Wursten. Zij houden als het nodig is spreekuur op school en kunnen leerlingen voor een (preventief) onderzoek oproepen. De school heeft met de GGD afspraken gemaakt om leerlingen die frequent of langdurig ziek gemeld worden, aan te melden voor het ziekteverzuimproject.
Als ouders de oproep van de schoolarts negeren, moet de school de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen.
Leerlingen en ouders kunnen met de zorgcoördinatoren contact opnemen als zij een afspraak willen.
Alle leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs krijgen een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) aangeboden. U krijgt hierover van tevoren bericht. Als u dat wilt, kunt u als ouder bij dit onderzoek aanwezig zijn. De leerlingen vullen voorafgaand aan dit onderzoek in de klas een vragenformulier in.

Als woonachtige in Amsterdam kunt u ook gebruikmaken van de GGD in Amsterdam. Zij heeft tot taak de gezondheid van de jeugd te bevorderen. De GGD staat klaar voor leerlingen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek, bijvoorbeeld over dingen die ze onzeker maken, seksualiteit, veilig vrijen, roken, etc. Ook ouders met vragen over opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van hun kind kunnen bij de GGD terecht voor een gratis vertrouwelijk gesprek.

Bezoekadres: Wingerdweg 52, 1032 AN Amsterdam
Telefoon: (020) 555 56 36
E-mail: wingerdwegvo@ggd.amsterdam.nl

Training voor leerlingen met prestatiespanning, faalangst of een gebrek aan zelfvertrouwen
Leerlingen met overmatige spanning voor toetsen of faalangst kunnen soms op school, anders extern, een speciale training volgen. Tijdens deze training leren ze in groepsverband met de negatieve gevolgen van spanning / faalangst om te gaan.

Dyslexie
Indien bij uw kind een gemiddelde of ernstige vorm van dyslexie is geconstateerd en er een dyslexieverklaring is afgegeven, krijgt uw kind een stickervel met stickers die zij op hun toetsen kunnen plakken. Zo weten docenten dat er bij de afname van toetsen, overhoringen, examens en overgang speciale regels gelden. Afhankelijk van de aard en ernst van de handicap komt de GZ-psycholoog of orthopedagoog met aanbevelingen, bijvoorbeeld:

 • De leerling kan meer tijd krijgen voor het maken van een werk of toetsen
 • De leerling kan gebruik maken van toetsing in grootschrift of in kleur.
 • Er wordt rekening gehouden met spellingproblemen;
 • Wordt het gebruik van hulpmiddelen zoals een laptop of spellingcontrole toegestaan.

Bij dyslexie zal de inspectie examentijdverlenging toestaan. Hiervoor is een officiële dyslexieverklaring nodig. De leerling moet kunnen aantonen dat er maatregelen vanuit de school getroffen zijn en welke dat zijn. Als tijdens de lessen verlenging is gegeven, zal de verlenging bij het examen daarbij aansluiten.

In de Tweede Fase kan een leerling vrijstelling aanvragen voor een tweede moderne vreemde taal, naast Engels, wanneer het behalen van het diploma door dyslexie in gevaar wordt gebracht. Meer informatie hierover kunt u aanvragen bij de decaan.

Blessures
Raakt uw kind op school geblesseerd, dan handelen we naar de ernst van de blessure. Er kunnen vier keuzes worden gemaakt:

 • De blessure wordt door de conciërge en/of docent behandeld.
 • De leerling gaat, na telefonisch contact met ouders, naar huis.
 • De leerling wordt door de ouders naar de eerste hulp van het ziekenhuis gebracht.
 • Bij spoedeisende hulp gaat de leerling met een ambulance en onder begeleiding van iemand van school naar het ziekenhuis.

In de laatste drie gevallen neemt de mentor of de conciërge contact op met de ouders. De verdere afhandeling gebeurt in samenspraak. Wij verzoeken u ons te laten weten wanneer uw kind thuis is aangekomen.

Het Ouder- en Kindcentrum in Amsterdam (OKC)
In het Ouder- en Kindcentrum (OKC) kunnen ouders en kinderen terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Bij het OKC vind je onder andere opvoedadviseurs en jeugdgezondheidszorg, de diëtist en opvoedcursussen. Daarnaast geeft het OKC trainingen en workshops over bijvoorbeeld pesten op school, agressie en sociale vaardigheden. De OKC's zijn er voor alle ouders en kinderen.

Er zijn meer dan 20 Ouder- en Kindcentra in Amsterdam, dus ook bij u in de buurt. U kunt er elke werkdag terecht. U kunt OKC-medewerkers spreken bij ouderavonden voor de brugklas, themabijeenkomsten over opvoeden en opgroeien en tienercursussen voor ouders. Daarnaast kunt u opvoedadvies krijgen op school, in het OKC, telefonisch of via e-mail.

Meer informatie is te vinden op: www.amsterdam.nl/OKC

Langer dan twee weken ziek
Wanneer een leerling door ziekte en/of ongeval tijdelijk onderwijs moet verzuimen, kunnen de ouders een beroep doen op ondersteuning. Aan deze voorzieningen zijn geen kosten verbonden.
Weten de ouders van tevoren dat hun kind langer dan twee weken ziek thuis zal zijn, dan kunnen zij de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Thuis inschakelen. Inlichtingen hierover kunt u bij de zorgcoördinator krijgen.

Of kijk op www.huisonderwijsamsterdam.nl.

Tijdens of na een opname in een niet-academisch ziekenhuis of revalidatiecentrum kunt u contact opnemen met het ABC, www.hetabc.nl, telefoonnummer (020) 799 00 10. Dit geldt ook voor alle overige vragen rondom ziekte en onderwijs.
Wanneer uw kind behandeld wordt in een academisch ziekenhuis (VUmc of Emma Kinderziekenhuis/ AMC), kunt u contact opnemen met Educatieve Voorziening, telefoonnummer (020) 566 89 52, www.educatievevoorzieningamsterdam.nl.

Transferium
Indien een leerling grote gedragsproblemen op school geeft, kan hij naar het Transferium worden verwezen, om daar tijdelijk te worden geplaatst. Deze leerling komt in principe niet
meer in de school terug. Er wordt een andere passende school gezocht. De ouders worden van tevoren op de hoogte gebracht en in de procedure betrokken.