Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 11/28 

3.2 Cijfers, rapporten en overgang

Rapporten
Er wordt per jaar drie keer een rapport afgegeven. We werken met een voortschrijdend gemiddelde. Het derde rapport is tegelijkertijd het overgangsrapport.

Rapportcijfers
Voor de berekening van de rapportcijfers gaan we uit van drie soorten cijfers.
Cijfers behaald voor een:

  • kleine toets/opdracht (zgn. schriftelijke overhoring), tellen een keer
  • middelgrote toets/opdracht, tellen twee keer
  • grote toets/opdracht (proefwerk), tellen drie keer

Bij het berekenen van de rapportcijfers ronden we de eerste twee rapporten af op een decimaal; een 5,49 wordt bijvoorbeeld een 5,5. Op het overgangsrapport ronden we de cijfers af op gehele waarden; een 5,49 wordt dan een 5.
Een rapportcijfer moet op minimaal twee cijfers zijn gebaseerd.

Het eindrapport bestaat alleen uit hele afgeronde cijfers.

Overgangsnormen

Overgangsnorm klas 1
Overgangsnorm klas 1
Het gemiddelde van klassieke vorming en logica en argumentatieleer telt mee als 1 cijfer.
Elk afzonderlijk vak mag niet lager scoren dan een 4.

Bevorderen: twee vijven of minder dan twee onvoldoendes
Bespreekzone: een vijf en een vier
Afwijzen: twee vieren of meer dan twee onvoldoendes

Het is niet mogelijk dat een leerling de eerste klas doubleert.

Overgangsnorm klas 2 t/m 3
Elk afzonderlijk vak mag niet lager scoren dan een 4.

Bevorderen: twee vijven of minder dan twee onvoldoendes
Bespreekzone: een vijf en een vier
Afwijzen: twee vieren of meer dan twee onvoldoendes

N.B.: Een leerling kan ook in de bespreekzone komen als hij in het derde leerjaar zit en de keuze van zijn profiel sterk afwijkt van de adviezen die zijn docenten hebben gegeven. Dit geldt ook als de leerling reglementair bevorderd is.

Indien het ministerie de mogelijkheid tot een zomerschool biedt, dan zullen we deze organiseren. Leerlingen met 3 of 4 onvoldoendes kunnen in aanmerking komen voor de zomerschool, als alternatief voor bevordering met taken of afwijzing. Leerlingen die eerder gedoubleerd hebben in hetzelfde leerjaar komen niet in aanmerking. De vergadering beslist of een leerling het zomerschooltraject krijgt aangeboden. Leerlingen kunnen niet “vrijwillig” voor de zomerschool kiezen. Meer informatie over een eventuele zomerschool wordt in het voorjaar op onze site geplaatst en aan ouders per mail bekend gemaakt.

Overgangsnorm klas 4
Elk afzonderlijk vak mag niet lager scoren dan een 4

Bevorderen

  • Er is maximaal 1 kernvak (Nederlands, Engels en wiskunde) afgesloten met een vijf, de andere kernvakken zijn afgesloten met een voldoende. Alle andere vakken zijn afgesloten met een voldoende of hoger.

OF

  • Binnen alle eindcijfers komen voor:

- één vijf of
- één vier of
- twee vijven of
- een vijf en een vier
Waarbij er maximaal 1 kernvak is afgesloten met een vijf en de andere kernvakken voldoende zijn. Daarnaast moet het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken een 6,0 of hoger zijn en zijn Drama en Rede, CKV en LO met een “voldoende” of “goed” beoordeeld.

Bespreekzone:

  • Drama en Rede en/of CKV en/of LO zijn “onvoldoende” beoordeeld.

OF

  • Binnen alle eindcijfers komen voor:

- drie vijven of
- twee vijven en een vier of
- twee vieren
Waarbij er maximaal 1 kernvak is afgesloten met een vijf en de andere kernvakken voldoende zijn. Daarnaast is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken een 6,0 of hoger.

Afwijzen:

  • De cijfers voldoen niet aan de bovenstaande beschreven waarden.

//Overgang klas 5://
Er is een drempelloze overgang van klas 5 naar klas 6.

Dit betekent dat alle leerlingen van klas 5 naar klas 6 worden bevorderd. Eventueel wordt met leerlingen een adviesgesprek gevoerd. Leerlingen kunnen een dringend advies ontvangen om een jaar langer te doen over de examenvoorbereiding en nogmaals zitting te nemen in klas 5, bijvoorbeeld wanneer hun PTA cijfers dusdanig laag zijn dat zij een kleine kans maken om binnen een jaar te slagen voor hun examen.

Rekentoets
Voor de leerlingen die sinds het schooljaar 2014 - 2015 examen doen, is door het Ministerie van OCW de afname van een rekentoets als verplicht onderdeel aan het examen toegevoegd. Sinds 2015 - 2016 maakt voor vwo-leerlingen het resultaat dat wordt behaald voor de rekentoets onderdeel uit van de slaag-zakregeling.

//Geldend voor alle leerjaren://
Als een leerling in de bespreekzone (BZ) zit, dan beslissen tijdens de overgangsvergadering alle docenten, die deze leerling dat leerjaar hebben lesgegeven, de teamleider of deze leerling bevorderd wordt of wordt afgewezen. Dit gebeurt door stemming. De beslissing is bindend.

Tijdens de overgangsvergadering kunnen de docenten, en de teamleider in bijzondere situaties beslissen dat een leerling in aanmerking komt voor een uitzonderingsregeling. Dit betekent dat de leerling wordt behandeld als bijzonder geval. In dergelijke situaties hoeft de vergadering geen rekening te houden met bovenstaande overgangsnormen.
De procedure is als volgt: de mentor doet het voorstel om de leerling als bijzonder geval te behandelen. Daarna beslist de vergadering d.m.v. stemming of de leerling als bijzonder geval besproken zal worden. Er zal na goed overleg door stemming beslist worden of de leerling bevorderd wordt. Hierbij moet 2/3 van de vergadering voor bevordering stemmen. De beslissing is bindend.

Aan alle leerlingen die bevorderd zijn kunnen een of twee taken toebedeeld worden. Dit wordt besloten tijdens de overgangsvergadering. De taken dienen op de eerste dag na de zomervakantie te worden ingeleverd. Bij het niet of niet voldoende afronden van taken, dient de leerling de taken op school, na schooltijd voldoende af te ronden. Het cijfer telt 1 keer mee voor het eerste rapport van het nieuwe schooljaar.

Vrijstellingsregeling doubleurs vwo 4
Leerlingen doen alle onderdelen voor niet-afgesloten vakken geheel opnieuw. Zij maken deel uit van het nieuwe cohort en volgen het op dat moment geldende Programma van Toetsing en Afsluiting.
Als leerlingen die in 4vwo doubleren, reeds een vak met uitsluitend een schoolexamen
voldoende hebben afgesloten, zijn er twee mogelijkheden:

  1. De leerling vraagt binnen twee weken na het begin van het schooljaar bij de teamleider vrijstelling aan voor het betreffende vak en dient een studievoorstel in om de vrijkomende studielasturen aan een ander vak te besteden. De bij het studievoorstel behorende studielast moet gelijk zijn aan de studielast van het vak dat is afgesloten. Het reeds behaalde cijfer van het afgesloten vak blijft staan. Of,
  2. De leerling volgt alle onderdelen van het vak voor het betreffende jaar opnieuw en maakt alle toetsen, praktisch opdrachten en handelingsdelen.

Voor Lichamelijke Opvoeding en CKV geldt geen vrijstellingsregeling.

Vrijstellingsregeling gezakten vwo
Leerlingen die zakken voor hun examen, volgen verplicht alle lessen en maken alle bijbehorende toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen. De behaalde cijfers in het examenjaar vervallen met uitzondering van vakken met een schoolexamen die voldoende zijn afgesloten. Leerlingen die hun profielwerkstuk tenminste voldoende hebben afgerond, hoeven dit niet opnieuw te maken, als het combinatiecijfer voldoende is.
Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld opnieuw examen te doen over één vak dat ze in een voorexamenjaar hebben afgesloten. Hiervoor geldt de regeling zoals opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Voor Lichamelijke Opvoeding geldt geen vrijstellingsregeling.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de rector na overleg met de teamleider.

Afspraken over toetsing
De docent moet een middelgrote of grote toets minstens een week van tevoren aan de klas melden en in magister vermelden. Iedere toets wordt met de leerling nabesproken.
In principe geldt dat wanneer er een geldige reden is voor afwezigheid tijdens een toets, de mogelijkheid bestaat tot het inhalen van de toets of tot het niet laten meetellen van de toets. Van de leerling wordt verwacht dat hij of zij zelf het initiatief neemt tot het maken van een afspraak voor het inhalen van een toets met de betreffende docent. Wanneer vaststaat dat er sprake is van onrechtmatige afwezigheid, dan wordt de leerling als spijbelaar behandeld en heeft dan geen recht op inhalen.