Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 9/35 

3.1 Wat bieden wij onze leerlingen?

Het Hyperion Lyceum biedt twee opleidingen, atheneum+ en gymnasium. De opleidingen zijn gelijkwaardig, duren beiden zes jaar en bieden aan het eind van die zes jaar een VWO-diploma. Ons eerste leerjaar is een brugjaar, waarin alle leerlingen kennis maken met klassieke vorming en onze drie nieuwe vakken. Aan het einde van dat jaar kiezen zij voor gymnasium of atheneum+. Deze keuze ligt vast tot en met het eindexamen.
Binnen het atheneum+ krijgen leerlingen les in de nieuwe vakken. De nieuwe vakken binnen het atheneum+ profiel waarborgen hiermee de ‘+’. Binnen het gymnasium volgen leerlingen Latijn en Grieks in de onderbouw, en tenminste een van beide talen in de bovenbouw. Het niveau van de lessen binnen atheneum+ en gymnasium is gelijk.
In de lessentabel kunt u de verschillende vakken van het atheneum+ en het gymnasium op een rijtje zien.
In de bovenbouw, vanaf het vierde leerjaar, kunnen de leerlingen kiezen uit de vier standaard profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Gymnasiumleerlingen houden in de bovenbouw in elk geval een van de twee klassieke talen. Indien een leerling door wil gaan met beide klassieke talen, dan kan dat ook. De atheneum+ leerlingen volgen in plaats van de klassieke talen een extra moderne vreemde taal, naast Engels. Ook krijgen zij in de vierde klas het vak drama en rede.
De leerlingen hebben op het Hyperion Lyceum een grote keuze bij het samenstellen van het pakket in de bovenbouw. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, naast het door de overheid vastgestelde profiel, veel ruimte hebben om hun eigen vakkenpakket samen te stellen; wij hopen dat het zo beter past bij hun eigen leerroute en dat het de motivatie bevordert. Consequentie hiervan is wel dat de roosters in de bovenbouw niet meer zo aaneengesloten kunnen zijn als in de onderbouw.

Lessentabellen Hyperion Lyceum

Lessentabel geldend voor klas 1 t/m 3 in schooljaar 2018-2019

VakLeerjaar 1Leerjaar 2 Leerjaar 3 
  AtheneumGymnasiumAtheneumGymnasium
Nederlands4332,52,5
Engels32222
Frans22,52,522
Spaans22,52,522
Kl vorming + Latijn2    
Latijn  4 3
Grieks  3 4
Geschiedenis1,52222
Aardrijkskunde1,52222
Economie   1,51,5
Wiskunde43333
Science36666
BeVo21111
Muziek21111
L.O.32222
Grote Denkers13 2 
Lo en Arg12 3 
Lifest Info22 2 
Mentorles11111
Projecttijd11111
Totaal3636363636

Lessentabel geldend voor klas 4 en 5 in het schooljaar 2018-2019

VakLeerjaar 4Leerjaar 5Leerjaar 6
Nederlands33,53
Literatuur0,50,50
Engels233
Myleer200
CKV/KCV5 dagen5 dagen0
LO222
Latijn544
Grieks544
MVT2 (Fa/du/sp343
Wiskunde C343
Wiskunde A343,5
Wiskunde B444
Natuurkunde343
Scheikunde333
Biologie334
Geschiedenis433
Economie334
Aardrijkskunde333
Filosofie334
Informatica333
Mentoruur211
Drama en rede200
Tekenen433
Muziek334
NLT333
Wiskunde D111
W&O020

Tweede fase
In het derde leerjaar krijgen de leerlingen economie als nieuw vak. Vanaf dit leerjaar zullen onze leerlingen
zich gaan voorbereiden op hun profielkeuze. Vanaf het vierde leerjaar werken onze leerlingen vanuit een bepaald profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Een profiel is een combinatie van vakken die aansluit op de vervolgopleiding die onze leerlingen na het Hyperion Lyceum willen gaan volgen.
Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is en dat uit de vakken Nederlands, Engels en wiskunde bestaat; de kernvakken. Daarnaast is er een profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt. Tenslotte is er een vrij deel binnen alle profielen. Deze vrije ruimte kan gebruikt worden om vakken te volgen uit een ander profiel. Dit vergroot de mogelijkheden om door te stromen naar de universiteit.
In de tweede fase kunnen onze leerlingen van elk vak zien welke onderwerpen er in de lessen behandeld zullen gaan worden in het programma van toetsing en afsluiting, het PTA. Schoolexamens worden in leerjaar 4, 5 en 6 afgenomen. De resultaten van deze PTA’s komen in het examendossier van de leerling. Het gemiddelde van de behaalde resultaten van deze PTA's vormt samen het schoolexamencijfer dat nodig is om toestemming te krijgen om mee te doen aan het landelijk schriftelijk eindexamen in het zesde leerjaar, dat altijd in mei plaatsvindt. Meer informatie hierover vindt u in het PTA en het examenreglement op onze site.

Burgerschapsvorming en sociale integratie
In de programmering van het onderwijs wordt burgerschapsvorming en sociale integratie opgenomen. Scholen geven daar zelf vorm en invulling aan. Daarbij gaan we er in ons onderwijs van uit dat:

  • leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving
  • het onderwijs mede gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
  • leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Een voorbeeld van een project waarin we aandacht besteden aan burgerschap en sociale integratie is de training Classroom of Difference voor leerjaar drie. De leerlingen verdiepen zich een week lang, samen met leerlingen van het Comenius Lyceum, in de eigen identiteit, de eigen maatschappelijke positie en diversiteit waarbij verschillende thema’s aan bod komen zoals onder andere: geloof, discriminatie, homoseksualiteit, antisemitisme en islamofobie.