Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOuders

Oudervereniging Hyperion Lyceum

Oudervereniging ouders
Sinds 8 september 2015 heeft het Hyperion Lyceum een Ouderverening. De vereniging heeft onder andere als doel het vergroten van de betrokkenheid van de leden bij het Hyperion Lyceum en wil dit onder meer bereiken door het beheren van de vrijwillige ouderbijdragen (VOB) en het Hyperionfonds.

Lidmaatschap Oudervereniging
Ouders van een bij het Hyperion Lyceum ingeschreven kind kunnen lid worden van de Oudervereniging. Tenzij u anders beslist, wordt u bij het voldoen van de ouderbijdrage automatisch lid van de oudervereniging. Per gezin kan één stem in de ledenvergadering worden uitgebracht. Ieder lid ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse vergadering.

Bestuur oudervereniging
Voor 2019/2020 bestaat het bestuur uit de volgende 4 ouders:

Lennaert Kiemeneij (Voorzitter)
Carola van Herwijnen (Penningmeester)
Nanda Weulen Kranenberg (Secretaris)
Eveline Wiebes (Bestuurslid)
------------- (Vacature)

Eerdere verslagen en stukken Oudervereniging Hyperion Lyceum
Financieel verslag 2015-2016
Financieel verslag 2016-2017
Jaarverslag 2016
Notulen ALV 3 november 2017
Presentatie ALV 3 november 2017

Stukken voor de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 20 november 2018 van 19.30 - 21.00 uur (ontvangst 19.15-19.30)
Agenda
Financieel verslag 2017- 2018

E-mailadres van de Oudervereniging: oudervereniging@hyperionlyceum.nl

Contactgegevens
Gegevens van de Oudervereniging:
Oudervereniging Hyperion Lyceum
Badhuiskade 361
1031 KV Amsterdam
e-mail:oudervereniging@hyperionlyceum.nl
Tel: 020-5797220
KvK nr.: 64114848

Financiën
Vrijwillige Ouder Bijdrage (VOB)
Met ingang van het schooljaar 2015/2016 is op het Hyperion Lyceum een nieuwe regeling Vrijwillige Ouder Bijdrage (VOB) geïntroduceerd. Deze regeling heeft de volgende drie onderdelen:

  • VOB basisbedrag.

Dit is het bedrag dat door de oudervereniging aan de school ter beschikking wordt gesteld voor het realiseren van extra activiteiten en leermiddelen, die niet door de overheid worden gefinancierd. De school dient hiervoor jaarlijks een begroting in bij de oudervereniging.

  • VOB Hyperionfonds

Dit is een financiële buffer die door de oudervereniging kan worden aangewend voor onvoorziene en bijzondere uitgaven. Het fonds kan in voorkomende gevallen ook ondersteuning bieden aan individuele leerlingen.

  • Meerdaagse kampen/reizen

De meerdaagse reizen worden apart door de school in rekening gebracht.

Het individueel VOB account
Op het Hyperion Lyceum wordt de inning van de Vrijwilige Ouder Bijdrage (VOB) via een individueel account geregeld. Eén keer per jaar wordt per mail gevraagd deze bijdrage over te maken, waarbij meerdere betaalopties mogelijk zijn.
De VOB bestaat uit een basisbedrag en een bijdrage naar draagkracht (Hyperionfonds). Daarnaast is het mogelijk een exra bijdrage aan het fonds te geven. Ook kan worden aangegeven of men wel of geen lid van de oudervereniging wil worden (zie boven).

Klankbordgroep ouders

Klankbordgroep
Het Hyperion Lyceum heeft een Klankbordgroep van ouders (KBG), die is ingesteld op initiatief van ouders en school. De KBG bestaat in principe uit 12 leden (twee vertegenwoordigers van ieder leerjaar) en de oudergeleding van de MR.
De KBG fungeert op basis van een huishoudelijk reglement letterlijk als klankbord voor de school. De vergaderingen worden daarom altijd bijgewoond door een directielid (teamleider) van de school.

Contactgegevens
Email KBG: Hier kunt u met vragen en opmerkingen terecht over KBG gerelateerde onderwerpen.

KBG-blog: Op het KBG-blog is te volgen wat zich rond de KBG afspeelt. Hier wordt verslag gedaan van de vergaderingen, de werkgroepen en andere activiteiten en ook op de hoogte gebracht van leuke, interessante en belangrijke onderwerpen en gebeurtenissen.

Facebook groep ouders Hyperion Parentibuzz
Met deze gesloten Facebookgroep voor ouders wordt een platform geboden voor de ouders van het Hyperion. Hier kan men alles kwijt over wat er op het Hyperion gebeurt: berichtjes, opmerkingen en tips.

Doelstelling
De KBG wil de relatie tussen de ouders, de school, en de medezeggenschapsraad bevorderen. De KBG wil zo vorm geven aan ouderparticipatie, zodat ouders betrokken kunnen zijn bij beleids- en visieontwikkeling van de school, bij activiteiten binnen en buiten het curriculum, en bij alle zaken die de waarde van de school voor de leerlingen kunnen bevorderen. De KBG wil bijdragen aan een sociaal netwerk rondom leerlingen door de inzet van klassenouders en met de hulp van de kennis en expertise van ouders. De KBG is er niet voor om zaken die een kind persoonlijk aangaan te bespreken – hiervoor is nog steeds de mentor het eerste aanspreekpunt.

De belangrijkste taken van de KBG zijn:
• het geven van adviezen aan de school, de medezeggenschapsraad en/of aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan;
• het organiseren van of meewerken aan uiteenlopende activiteiten;
• het assisteren bij het verstrekken van informatie aan de ouders;
• het bevorderen van het contact tussen de ouders en de school;
• het bijdragen aan het introduceren van nieuwe ouders bij de school;
• het onderhouden van actief contact met de (oudergeleding van) de MR teneinde een structurele uitwisseling van kennis en oordelen te hebben;
• het instellen van werkgroepen voor het uitvoeren van activiteiten waartoe de KBG besloten heeft*.

* Ieder die als ouder of professioneel bij de school betrokken is kan lid zijn/worden van een werkgroep.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement
Klik hier voor de huidige samenstelling van de KBG

Vergaderdata KBG 2019 - 2020
dinsdag 1 oktober 2019
donderdag 28 november 2019
woensdag 15 januari 2020
woensdag 11 maart 2020
donderdag 4 juni 2020

Klassenouders
Elke klas heeft een klassenouder. De klassenouder is aanspreekpunt voor de klassenmentor. Via de klassenouder komen berichten door van de KBG en houden we u op de hoogte van ontwikkelingen van de school vanuit het perspectief van ouders. Als de schoolleiding of de KBG een beroep op ouders wil doen komt dit ook naar u toe via de klassenouders.
DE KBG vindt, naast ouderparticipatie met de school contact tussen de ouders onderling ook belangrijk. Daarom streven we naar minimaal twee klasse/ouder-activiteiten per leerjaar, meestal bij iemand thuis. Dat hoeft de klassenouder niet perse zelf te organiseren, dat kan ook een van de andere ouders doen. Er zijn bijvoorbeeld ook klassen met een eigen facebookpagina, maar dat bepaalt u zelf.

Klik hier voor de lijst van klassenouders

Huiswerkklas
Op woensdag- en donderdagmiddag tussen 15:15 en 17:15

Is uw kind thuis snel afgeleid, stelt het huiswerk uit, moet het nog leren vooruit te werken, is het thuis liever niet alleen na school, of heeft het moeite hebben met plannen en organiseren?

Voor deze kinderen bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de huiswerkklas. Met thee en een koekje, maar vooral voor rust, concentratie en af en toe een blik over de schouder. Bij thuiskomst is het huiswerk af en is er misschien al gewerkt aan een proefwerk voor de volgende week.
De huiswerkklas is een vrijwilligersinitiatief van ouders.

U kunt uw kind of uzelf als huiswerkklasouder per mail aanmelden.