Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOuders

Oudervereniging Hyperion Lyceum

Oudervereniging ouders
Sinds 8 september 2015 heeft het Hyperion Lyceum een Ouderverening. De vereniging heeft onder andere als doel het vergroten van de betrokkenheid van de leden bij het Hyperion Lyceum en wil dit onder meer bereiken door het beheren van de vrijwillige ouderbijdragen (VOB) en het Hyperionfonds.

Lidmaatschap Oudervereniging
Ouders van een bij het Hyperion Lyceum ingeschreven kind kunnen lid worden van de Oudervereniging. Tenzij u anders beslist, wordt u bij het voldoen van de ouderbijdrage automatisch lid van de oudervereniging. Per gezin kan één stem in de ledenvergadering worden uitgebracht. Ieder lid ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse vergadering.

Bestuur oudervereniging
Voor 2019/2020 bestaat het bestuur uit de volgende 4 ouders:

Lennaert Kiemeneij (Voorzitter)
Carola van Herwijnen (Penningmeester)
Nanda Weulen Kranenberg (Secretaris)
Eveline Wiebes (Bestuurslid)
------------- (Vacature)

Eerdere verslagen en stukken Oudervereniging Hyperion Lyceum
Financieel verslag 2015-2016
Financieel verslag 2016-2017
Jaarverslag 2016
Notulen ALV 3 november 2017
Presentatie ALV 3 november 2017
Financieel verslag 2017- 2018

Stukken voor de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 27 februari 2020 van 19.30 - 21.00 uur (ontvangst 19.15-19.30)
Financieel verslag 2018- 2019
• Agenda volgt

E-mailadres van de Oudervereniging: oudervereniging@hyperionlyceum.nl

Contactgegevens
Gegevens van de Oudervereniging:
Oudervereniging Hyperion Lyceum
Badhuiskade 361
1031 KV Amsterdam
e-mail:oudervereniging@hyperionlyceum.nl
Tel: 020-5797220
KvK nr.: 64114848

Financiën
Vrijwillige Ouder Bijdrage (VOB)
Met ingang van het schooljaar 2015/2016 is op het Hyperion Lyceum een nieuwe regeling Vrijwillige Ouder Bijdrage (VOB) geïntroduceerd. Deze regeling heeft de volgende drie onderdelen:

  • VOB basisbedrag.

Dit is het bedrag dat door de oudervereniging aan de school ter beschikking wordt gesteld voor het realiseren van extra activiteiten en leermiddelen, die niet door de overheid worden gefinancierd. De school dient hiervoor jaarlijks een begroting in bij de oudervereniging.

  • VOB Hyperionfonds

Dit is een financiële buffer die door de oudervereniging kan worden aangewend voor onvoorziene en bijzondere uitgaven. Het fonds kan in voorkomende gevallen ook ondersteuning bieden aan individuele leerlingen.

  • Meerdaagse kampen/reizen

De meerdaagse reizen worden apart door de school in rekening gebracht.

Het individueel VOB account
Op het Hyperion Lyceum wordt de inning van de Vrijwilige Ouder Bijdrage (VOB) via een individueel account geregeld. Eén keer per jaar wordt per mail gevraagd deze bijdrage over te maken, waarbij meerdere betaalopties mogelijk zijn.
De VOB bestaat uit een basisbedrag en een bijdrage naar draagkracht (Hyperionfonds). Daarnaast is het mogelijk een exra bijdrage aan het fonds te geven. Ook kan worden aangegeven of men wel of geen lid van de oudervereniging wil worden (zie boven).

Klankbordgroep ouders

Klankbordgroep
Het Hyperion Lyceum heeft een Klankbordgroep van ouders (KBG), die is ingesteld op initiatief van ouders en school. De KBG bestaat in principe uit 12 leden (twee vertegenwoordigers van ieder leerjaar) en de oudergeleding van de MR.
De KBG fungeert als klankbord voor de school. De vergaderingen worden daarom altijd bijgewoond door een directielid (teamleider) van de school.

Doelstelling
De KBG wil de relatie tussen de ouders, de school, en de medezeggenschapsraad bevorderen. De KBG wil zo vorm geven aan ouderparticipatie, zodat ouders betrokken kunnen zijn bij beleids- en visieontwikkeling van de school, bij activiteiten binnen en buiten het curriculum, en bij alle zaken die de waarde van de school voor de leerlingen kunnen bevorderen. De KBG wil bijdragen aan een sociaal netwerk rondom leerlingen en met de hulp van de kennis en expertise van ouders. De KBG is er niet voor om zaken die een kind persoonlijk aangaan te bespreken – hiervoor is nog steeds de mentor het eerste aanspreekpunt.

De belangrijkste Taken van de KBG zijn:
• het geven van adviezen aan de school, de medezeggenschapsraad en/of aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan;
• het organiseren van of meewerken aan uiteenlopende activiteiten;
• het assisteren bij het verstrekken van informatie aan de ouders;
• het bevorderen van het contact tussen de ouders en de school;
• het bijdragen aan het introduceren van nieuwe ouders bij de school;
• het onderhouden van actief contact met de (oudergeleding van) de MR teneinde een structurele uitwisseling van kennis en oordelen te hebben;

Werkwijze – Samenwerking Oudervereniging
De KBG is een informeel overleg. Zo zorgen we dat directie en ouders open en constructief met elkaar kunnen sparren over actuele zaken. We maken een agenda en korte actielijsten, maar geen verslagen. De directie geeft korte toelichting op actualiteiten en lange termijn voornemens, de ouders reflecteren hierop. Daarnaast is er gelegenheid voor ouders zaken aan te dragen. Dan volgt vanzelf of en op welke wijze leden van de KBG een actieve bijdrage kunnen leveren.
De Oudervereniging is aangesloten bij de KBG, voor hen een effectieve wijze om voeling te krijgen met wat er leeft op school. Besluitvorming over besteding van hun financiële middelen blijft sec bij Oudervereniging.

Klik hier voor de huidige samenstelling van de KBG.
De KBG geeft via bijdragen aan de nieuwsbrief van school aan welke thema´s worden besproken en welke activiteiten worden ondernomen.

Contactgegevens
kbghyperion@gmail.com.Hier kunt u met vragen en opmerkingen terecht over KBG gerelateerde onderwerpen.

Vergaderdata KBG 2019 - 2020
dinsdag 1 oktober 2019
donderdag 28 november 2019
woensdag 15 januari 2020
woensdag 11 maart 2020
donderdag 4 juni 2020